ویژه نوروز / 6 شب و 7 روز
قیمت تور از: 
هزینه پرواز + 1290 €
ترکیش ایرلاین
شماره تور: 
PRMS1401
 • خدمات :

  اخذ ویزا شینگن ، بلیط رفت و برگشت هواپیمایی، اقامت در هتل های 4 ستاره در مرکز شهر با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، گشت شهری به همراه لیدر فارسی زبان، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

  برنامه سفر:

  • روز اول :  ورود ﺑﻪ زورﯾـﺦ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره   ﺳﻨﺘﺮال ﭘﻼزا ، ﺑﻘﯿﻪ روز وﻗﺖ آزاد. اﻗﺎﻣﺖ در زورﯾﺦ

  • روز دوم : ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي زورﯾﺦ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ  از روﺳﺘﺎي اﺳﺘﯿﻦ آم و آﺑﺸﺎر ﻣﺸﻬﻮر راﯾﻦ وﻗﺖ آزاد  اﻗﺎﻣﺖ در زورﯾﺦ

    • روز ﺳـﻮم : ﺗﻮر ﭘﯿﺎده روي در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ زورﯾﺦ ؛ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وﻗﺖ آزاد اﻗﺎﻣﺖ در زورﯾﺦ .

  • روز ﭼﻬﺎرم : ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎي ﻟﻮزان و ﺑﺎزدﯾﺪ  ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎي ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﯿﺲ در ﻣﺴﯿﺮ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر  ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺷﻬﺮ  برن اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ  ﺷﻬﺮ ﻟﻮزان اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره  ﻣﻮوﻧﭙﯿﮏ. اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان.  

  • روز  ﭘﻨﺠﻢ : ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻟﻮزان ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ و ﻣﻮزه اﻟﻤﭙﯿﮏ )اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان(.  

  • روز  ﺷﺸﻢ : ﺑﺎزدﯾﺪ از روﺳﺘﺎي ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﮔﺮﯾﻮر و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﻼت ﺳﺎزي و ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎي ﻣﻮﻧﺘﺮو )اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان(..

  • روز  ﻫﻔﺘﻢ: ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ژﻧـﻮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮواز ﺑﻪ اﯾﺮان .  

  توضیحات:

  *نرخ کودک زیر 2 سال:  10% بزرگسال *هزینه ورودی سفارت بر عهده مسافر میباشد *برنامه فوق برطبق برنامه اوليه كارگزار تهيه و تنظيم شده است كه با توجه به شرايط روز احتمال جابجايی - حذف و يا اضافه شدن گشت ها وجود دارد

 • ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی

 • نرخ دو تخته : هزینه پرواز + 1290 €
  نرخ یک تخته : هزینه پرواز + 1790 €
  خدمات هتل :
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : هزینه پرواز + 990 €
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : هزینه پرواز + 350 €